Algemene voorwaarden Jjays Dance Centre JDC B.V.

Verder te noemen JDC.
KvK 69240159
Klein Heiligland 84
2011 EJ Haarlem

Leerdamseweg 44
4147 BM Asperen
Gebouw De Schildkamp

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten,
overeenkomsten werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van JDC en haar gelieerde
ondernemingen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van vennootschappen en/of
ten behoeve van personen die voor JDC werkzaam zijn en/of zijn geweest.
1.3 JDC heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool
en lesgeef lokaties te weigeren en/of het lidmaatschap te beëindigen.
1.4 Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun
verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van JDC en/of de regels
van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie. De bezoekers dienen de aanwijzingen
die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde persoon op te
volgen(docent). Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden
overgegaan.

2. Huisregels
2.1 Het is niet toegestaan tijdens de lessen mobiele telefoons aan te hebben.
2.2 Het is niet toegestaan binnen de dansruimtes drinken anders dan in een bidon of hersluitbaar
flesje mee te nemen. Eten in de dansruimtes is verboden.
2.3 Het is niet toegestaan om de lessen te storen,
2.3 Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen teveel worden afgeleid, is het niet
toegestaan de lessen bij te wonen door anderen dan de cursisten zelf, m.u.v. proeflessen,
open lessen en kijklessen.
2.4 Kinderen dienen voor de les naar de wc te gaan.
2.5 Beeldopnamen voor pr-doeleinden
2.6 JJDC kan beeldopname maken.
JDC mag deze beeldopnamen gebruiken voor promotie doeleinden, voor presentaties e.d.
zonder de betreffende cursist, diens ouder / verzorger hiervan op de hoogte te stellen.

3. Inschrijvingen
3.1 Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in als het contract wordt ondertekend.
3.2 Elke nieuwkomer heeft recht op een gratis proefles.
3.3 Elk nieuw lid vult een inschrijvingsformulier in. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet
overdraagbaar.
3.4 Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders. Het
inschrijfformulier moet dan ook ten alle tijden door de ouders worden ondertekend.
3.5 Bij de inschrijving verstrekt u een machtiging voor het starten van een automatische incasso.
3.6 Bij inschrijving vóór de 15e van de maand wordt er een deelincasso
uitgevoerd.
3.7 De vakantiedata zullen altijd hetzelfde zijn als de schoolvakanties met uitzondering van de
zomervakantie. De data zijn terug te vinden op de website www.jjdc.nl
3.8 Het is niet mogelijk om het lidmaatschap te onderbreken in verband met vakanties. Een
abonnement opzeggen om soortgelijke redenen kan in bespreking met de eigenaar van JDC
of aan iemand aan wie de eigenaar toestemming verleend heeft om dit te bespreken en te
fiateren.

4. Betalingen en contributie
4.1 Betaling van het contributiegeld en het eenmalige inschrijfgeld zal door JDC, bij kwartaal
betaling omstreeks de 1e van de 1
e maand van het desbetreffende kwartaal worden
afgeschreven.
4.2 Bij betaling per half jaar zal JDC omstreeks de 1e van de 1e maand van het desbetreffende
halfjaar incasseren. Bij betaling per jaar zal dat zijn omstreeks de 1e van de 1e maand van dat
jaar.
4.3 Bij latere intreding zal er pro rato geincasseerd worden.
4.4 Contante betaling is niet mogelijk.
4.5 De kosten van het contributiegeld verschillen per lidmaatschap en kunnen worden gezien op
de website op de pagina Lessen, onder het kopje kosten.
4.6 Indien het betalingsgedrag van een lid naar oordeel van JDC daartoe aanleiding geeft, is JDC
gerechtigd dat lid van verdere lessen uit te sluiten en hem/haar de toegang tot de dansschool
te ontzeggen en is al hetgeen het lid aan JDC uit welke hoofde ook verschuldigd is direct
opeisbaar.
4.7 Indien betaling uitblijft, zal er zonder verdere kennisgeving de incassering uit handen gegeven
worden.

5. Aansprakelijkheid
5.1 JDC is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen.
5.2 Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. JDC stelt het wel zeer op prijs
wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
5.3 Door het ondertekening van het contract/inschrijfformulier verklaart een lid dat hij/zij geen
medische beperkingen heeft zoals hart, -long en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit
worden vermeld op het inschrijfformulier en worden besproken met de directie van JDC.
5.4 JDC sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of
vanwege een bezoeker/lid aanwezige derde uit, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is
ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingend recht voor zijn risico komen.
5.5 JDC is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en
na de lessen, shows en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.
5.6 Indien JDC om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de
schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het onder de ter zake
toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van JDC worden uitbetaald.
5.7 JDC is nimmer gehouden enige schade anders dan zaak- of personen schade te vergoeden.
5.8 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.

6. Lidmaatschap
6.1 Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in op het moment dat het contract is
ondertekend.
6.2 Deelname aan de danslessen, shows, wedstrijden etc. gebeurd op geheel vrijwillige basis.
6.3 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van JDC zal in rekening worden gebracht.
6.4 Kauwgum tijdens de les is vanwege veiligheidsvoorschriften niet toegestaan.
6.5 De danszaal dient betreden te worden met binnenschoeisel
6.6 Huisdieren zijn te allen tijden verboden.

7. Overmacht
7.1 In geval van overmacht is JDC niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en
worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort.
7.2 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

8. Beëindigen lidmaatschap
8.1 Bij het beëindigen van het lidmaatschap geldt er een opzegtermijn van 2 kalendermaanden.
8.2 Het beëindigen van het lidmaatschap dient per mail te geschiedden. Dit kunt u doen door een
mail te sturen naar info@Jjdc.nl.
8.3 Bij een opzegging op bijvoorbeeld de 4de dag van de maand wordt de
eerstvolgende maand ook geheel in rekening gebracht.
Zorg er dus voor dat u voor de eerste van de maand opzegt.

9. Geldigheid recht
9.1 Op iedere overeenkomst met JDC is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
arrondissement Noord Holland, locatie Haarlem